Okul Hayatı

Yazılı, Uygulama, Beceri Sınavları ve Ölçme-Değerlendirme


Yazılı ve uygulamalı sınavlar
MADDE 45- (1) Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla
ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur.
a) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki
yazılı sınav yapılır.
g) Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi
esastır. Ancak zorunlu hâllerde fazladan bir sınav daha yapılabilir.
Beceri sınavı
MADDE 46- (1) İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, beceri eğitiminin
değerlendirilmesi amacıyla ders yılının son haftasında beceri sınavına alınırlar. Öğrenciler bu süre
içerisinde izinli sayılır. Bu sınav, dersin özelliğine göre komisyonca alınacak karar doğrultusunda
uygulamalı ve/veya yazılı olarak yapılır.
(4) Beceri sınavları, işletmenin usta öğreticileri veya eğitici personeli ile ilgili alanın
alan/bölüm/atölye/laboratuvar şeflerinden birisi, alan öğretmenlerinin ve o meslek
alanındaki/dalındaki işveren kuruluşunu temsil eden üyelerden oluşturulan komisyon tarafından
yapılır.
(5) Beceri sınav puanı, iş dosyası ve sınav değerlendirilmesi sonucu takdir edilen puanların
toplamıdır. Beceri sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bunun yüzde 80’i sınav, yüzde 20’si de
iş dosyasına takdir edilir.
Sınavlara katılmayanlar
MADDE 48- (Değ: 13/09/2014-29118 RG) (1) Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını
yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerden, özrünü 36 ncı maddenin
yedinci fıkrasına göre belgelendirenlerin mazeret sınavı ilgili zümrenin belirleyeceği bir zamanda
önceden duyurularak bir defaya mahsus yapılır. Performans çalışması veya projesi kabul edilir. Ancak
birinci dönemdeki özürler için belirlenen süre birinci dönemi, ikinci dönemdeki özürler için belirlenen
süre ikinci dönemi aşamaz.
(2) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Özürleri nedeniyle sorumluluk sınavına katılamayan ve
özürleri kabul edilen öğrencilerin sorumluluk sınavları ilgili dönem içerisinde okul yönetimince
yeniden belirlenen günlerde yapılır.
(3) Özürleri nedeniyle yılsonu beceri sınavına katılamayanlara; özrün sınav günü mesai
saatinin bitimine kadar kurum müdürlüğüne bildirilmesi ve en geç beş iş günü içinde belgelendirilmesi
kaydıyla kurum müdürlüğünce öğretmenler tatile girmeden önce uygun görülecek bir tarihte, özrün
süresi öğretmenlerin tatile girdiği tarihten sonraya rastlayan öğrenciler ise yeni ders yılının
başlamasından önce sınava alınırlar.
(4) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan, projesini vermeyen
ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla
değerlendirilmez. Puan hanesine; sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını
yerine getirmeyenler için “G” ve kopya çekenler için “K” olarak belirtilir ve aritmetik ortalamaya
dâhil edilir.
(5) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğrenciler, raporlu ve izinli oldukları günlerde yazılı ve
uygulamalı sınavlara alınmazlar.
Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması
MADDE 49- (1) Öğretmenler sınav, performans çalışması ve projelerin sonuçlarını öğrencilere
bildirir ve sınav analizlerine göre ortak hataları açıklar.
(2) Yazılı sınav, uygulama, performans çalışması ve projelerin değerlendirme sonuçları, yazıl ı
sınavın yapıldığı tarih veya performans çalışmasının, uygulamanın yahut projenin teslim tarihini takip
eden 10 gün içinde öğrenciye duyurulur ve e-Okul sistemine işlenir.
Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar
MADDE 50- (1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve
performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri
çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her
ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.
(8) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir.
Bunlardan birisi birinci fıkra kapsamında yapılan performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse
hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilir. Zümre kararıyla performans
çalışmasına dayalı olarak bir performans puanı daha verilebilir.