Okul Hayatı

Devam Devamsızlık / Geç Gelme


Geç gelme (Değ: 13/09/2014-29118 RG)
MADDE 35- (1) Geç gelme birinci ders saati için belirlenen süre ile sınırlıdır. Bu sürenin
dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır.
NOT: ÖĞRETMENLER KURULUNDA ALINAN KARAR GEREĞİ GEÇ GELEN ÖĞRENCİ DERSE GİRMEDEN
ÖNCE “DERSE KABUL KÂĞIDI” ALARAK SINIFA GİDECEKTİR.
Devam-devamsızlık ve ilişik kesme
MADDE 36- (1) Okula devam zorunludur. Veliler, öğrencilerinin okula devamını sağlamakla
yükümlüdürler. Millî Eğitim Temel Kanununun 26’ ncı maddesi gereğince okul yöneticileri, millî eğitim
müdürleri ve mahalli mülkî idare amirleri öğrencilerin okula kayıt ve devamıyla ilgili gerekli tedbirleri
alırlar.
(2) Uygulamayla ilgili olarak;
a) Devamsızlık yapan öğrenciler, ders öğretmeni tarafından yoklama fişine/e-Okul sistemine
işlenir.
b) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Günlük toplam ders saatinin 2/3 ü ve daha fazlasına
gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.
(4) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-Posta veya
diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir.
Devamsızlığın 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini
gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler ile tutuklu öğrencilerde ise
ayrıca devamsızlığın 40 ıncı ve 55 inci günlerinde de tebligat yapılır ve öğrencinin okula devamının
sağlanması istenir.
(5) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan
öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir.
6) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğrencinin devamsızlığıyla ilgili velisine yapılacak tebligat
işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda posta, e-Posta ve/veya bilişim araçlarıyla yapılır.
(7) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya
yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine velisi tarafından
verilir ve e-Okul sistemine işlenir. Zorunlu hallerde özür belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20
iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.
Not: İşletmelerde Mesleki Eğitimi düzenleyen 3308 sayılı yasaya göre; Öğrencilerin çalışma
süreleri işletme tarafından düzenlenir. Öğrenci işletmenin çalışma saatlerine tabidir. Devamdevamsızlığınıntakibi (izin-rapor) işletmedeki ilgili birim tarafından takip edilir. Düzenlenen aylık
çizelge okul müdürlüğüne gönderilir.