Yıl Sonu Başarı / Sınıf Geçme

Bir dersin yılsonu puanı
MADDE 53- (1) Bir dersin yılsonu puanı;
a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.
c) İşletmelerde beceri eğitiminde birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalaması ile
yılsonu beceri sınavı puanının aritmetik ortalamasıdır.
Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma
MADDE 56- (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;
a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa
olsun ikinci dönem puanının en az 70,
b) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak
kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50
veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir.
Doğrudan sınıf geçme
MADDE 57- (1) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı
bulunmak kaydıyla;
a) Tüm derslerden başarılı olan,
b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan
sınıf geçer.
(2) Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o
dersten/derslerden sorumlu geçer.
Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması
MADDE 58- (Değ: 1/7/2015-29403 RG) (1) Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı
bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en
fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten
fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu
dersler bu sayıya dâhil edilmez.
(2) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) a) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya
uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni
tarafından yapılır.
(3) Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş
dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.
(4) Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.

Alfabe Yazılım | Alfabe CMS V1.0 Tüm Hakları Saklıdır.